مطلب وبلاگ

دوره آموزشی و مشاوره تصمیم گیری اثر بخش در سازمانها

 

مشاوره و آموزش تصمیم گیریهای سازمانی و پیامدهای مثبت و منفی تصمیمات در سازمانها

یکی از وظایف اصلی مدیران در هر همقعیت سازمان تصمیم گیری است و نوع و کیفیت وزمان و نحوه تصمیم گیری مدیران و بخصوص مدیران ارشد سازمانها در موفقیت ویا عدم موفقیت سازمانها بسیار تاثیر گذار است. مدیران میتوانند با تصمیم گیری متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای سازمانی خود از منابع سازمانی استفاده بهینه نمایند و مسیر رسیدن سازمان را به اهداف خود تسهیل نمایند. بنابرین لازمه اتخاذ تصمسمات سازمانی اثر بخش و کارآمد شناخت روشهای تصمیم گیری و تکنیکهای کاربردی آن است. عدم شناخت از گامهای موثر در فرآیند تصمیم گیری منجر به تصمیمات اشتباه و هزینه بر برای سازمانها میشود.

سرفصلهای دوره:

تعریف تصمیم گیری و نحوه انتخاب گزینه های بهتر در تصمیم گیری.
تصمیمات استراتژیک مثبت و منفی و شرایط اتخاذ این نوع تصمیمات.
تکنیکهای بهبود تصیم گیری.
نردبان استنتاج در فرایند تصمیم گیری مطلوب.
اشتاباهات رایج در فرایند تصمیم گیری و نحوه اشتناب از آنها.
تجزیه و تحلیل نقاط کور در تصمیم گیری.
عواملی که باعث میشود فرایند تصمیم گیری به تاخیر بیفتد.
مدل تصمیم گیری TDODAR
تصمیم گیری در شرایط اضطراری چگونه است؟
درخت تصمیم گیری و نحوه انتخاب تصمیمات بهتر با استفاده از درخت تصمیم گیری.
مدل ORAPAPA چک لیستتصمیم گیری های اثر بخش سازمانی.
در چه مواقعی تصمیمات سازمانی را با تاخیر انجام دهیم برای سازمان مناسبتر است؟

مخاطبین دوره :

کلیه مدیران سازمانی در سطوح مدیریت عالی و مدیریت میانی و رئوسای واحدهای سازمانی.

اهداف و نتایج حاصل از دوره:

تصمیم گیریهای اثربخش.
کاهش زمان در فرایند تصمیم گیری.

پاسخ دهید