مطلب وبلاگ

دوره مشاوره و آموزش مدل تحلیلی ماتریس سوات

مدل استراتژیک ماتریس سواتSWOT در تدوین استراتژیهای سازمانی

مدلی کارآمد جهت شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف داخلی و شناسایی تهدیدها و فرصتهای بیرونی پیش روی سازمان.با استفاده از این مدل میتوان استراتژی مناسب سازمان را در مواجه با تهدیهای بیرونی و استفاده از فرصتهای پی آمده برای سازمان تدوین کرد.به این معنی که با تحلیل همزمان تقاط قوت و ضعف درونی و فرصتها و تهدیهای بیرونی استراتژی تدوین میگردد تا بتواند سازمان را از وضعیت ناموطلوب به وضعیت مطلوب برساند.شرکتها و سازمانهایی که نتوانسته اند به اهداف استراتژیک خود برسند به دلیل عدم استفاده و یا عدم اجرای درست ماتریس سوات است.اکثر شرکتهای چینی، انگلیسی، ژاپنی،کره ای، مالزیایی و شرکتهایی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توانسته اند با استفاده از تحلیلهای دقیق ماتریس سوات استراتژیهای رشد سازمانی خود را تدوین و اجرا نمایند.
شما مدیر ایرانی آیا با ماتریس سوات آشنا هستید و رای تنظیم استراتژیهای موفق سازمان خود از آن استفاده کرده آید؟

سرفصلهای دوره:

آشنایی با ماتریس سوات و مزایای آن برای رشد سازمانها.
چگونه نقاط قوت و ضعف سازمانی خود را شناسایی کنیم؟
چگونه فرصتها و تهدیدهای پیش روی سازمان را شناسایی کنیم؟
طراحی ماتریس سوات و وزن دهی به نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای سازمان.
انتخاب استراتژی مناسب برای تحقق اهداف سازمان.
اجرای استراتژی انتخاب شده.
نظارت بر اجرای استراتژی.
اندازه گیری و ارزیابی نتایج حاصل از استراتژی انتخابی.

مخاطبین دوره:

کلیه مدیران، رئوسا و سرپرستان سطوح مختلف سازمانی.

اهداف و نتایج حاصل از دوره:

شناخت کامل وضعیت جاری سازمان
شناخت کامل فرصتها و تهدیدهای پیش روی سازمان.
انتخاب و تدوین مناسبترین استراتژی جهت رسیدن به وضعیت مورد نظر.
انتخاب استراتژی جهت رشد سازمان.

پاسخ دهید