مطلب وبلاگ

مشاوره استخدام مدیران

 

مشاوره تخصصی در زمینه جذب و استخدام مدیران، رئوسا و سرپرستان کارآمد و توانمند برای واحدهای سازمانیمدیران، رئوسا و سرپرستان واحدهای مختلف سازمانی برای اینکه بتوانند در زمینه تحقق اهداف سازمانی عملکرد مثبت و موثری داشته باشند وبرنامه ریزی و هدایت منابع سازمانی را با اثربخشی وکارایی بالا انجام دهند ضرورت دارد که علاوه بر دانش تخصص در زمینه وظایف محوله از مهارتها و دانش مرتبط با مدیریت نیز برخوردارد باشد. زیرا نمیتوان با داشتن تخصص انگیزه، مشارمت کارکنان ویا بهره وری آنها را افزارش داد بلکه با استفاده از دانش و مهارتهای مدیریتی میتوان مسائل سازمانی را حل کرد.شرکت مدیران شاخص بنیان مشاوره های تخصصی در زمینه جذب مدیران توانمند ومتعهد به کلیه سازمانهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی ارائه مینماید.

فرایند مشاوره در زمینه استخدام مدیران، رئوسا و سرپرستان واحدهای سازمانی شامل موارد زیر است:

گام اول: ارائه آگهی مناسب و استاندارد به روزنامه ای رسمی و سایتهای معتبری
گام دوم: بررسی دقیق رزومه های ارسالی متقاضیان.
گام سوم:انتخاب حداقل ۱۰ متقاضی که نزدیکترین شرایط را برای استخدام داشته باشد.
گام چهارم: دعوت به مصاحبه حضوری که مصاحبه حضوری در سه جلسه انجام میگیرد که عبارتند از:
جلسه اول مصاحبه :بررسی تخصص موضوعات مربوط به حوزه استخدامی.
نکته:متقاضیانی که در جلسه اول مورد تایید قرار گیرند به جلسه دوم مصاحبه دعوت میشوند.
جلسه دوم مصاحبه: مصاحبه تخصص در زمینه دانش ومهارتهای مدیریتی شامل:
ارتباطات سازمانی، کار تیمی، مدیریت زمان، نحوه ایجاد انگیزه، تعهد و مسئولیت پذیری در کارکنان، نحوه ارزیابی کارکنان، نحوه برنامه ریزی کاری و هدایت کارکنان، نحوه تقسیم کار بین کارکنان،روشهای عارضه یابی وحل مسائل سازمانی، نحوه حل تعارضات بین کاکنان.
نکته: متقاضیانی که در مرحله دوم مصاحبه مورد تایید قرار بگیرند به جلسه سوم مصاحبه دعوت میشوند.
جلسه سوم مصاحبه: بررسی و تست شخصیت وخصوصیاتو روحیات متقاضیان که در پستهای مدیریتی گماشته میشوند.لین مرحله عبارت است از:
بررسی روحیاتی عمومی شخص مانند تست های نگرش مثبت یا منفی، روحیات کار تیمی، روحیات حل مسئله، روحیات مدیریت و رفتار با کارکنان.
گام پنجم: ارزیابی نهایی متقاضیانی اصلی مصاحبه نهایی
در این مرحله گزارش حاصل از ارزیابی متقاضیان به کارفرمای محترم ارائه میگردد و متقاضیان نهایی که نبایستی بیشتر از ۴ گزینه باشند جهت مصاحبه نهایی و انتخاب گزینه مورد نظر انجام میگیرد.

مزایای بیرون سپاری گزینش و استخدام مدیران، رئوسا و سرپرستان واحدهای سازمانی برای کارفرمایان :

⦁ وقت وانرژی کارفرمایان صرف بررسی صدها رزومه ارسالی هدر نمیرود.
⦁ وقت و انرژی کارفرمایان برای مصاحبه با متقاضیان هدر نمی رود.
⦁ ممکن است برخی از کارفرمایان نتوانند ارزیابی دقیقی از مهارتها و دانش مدیریتی افراد را داشته باشند.
⦁ مدیرانی به استخدام سازمان در می آیند که با شرایط سازمان سازگارتر و از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله بخوبی برآیند.
⦁ هزینه های استخدامی اینگونه کارکنان پایین می آید.

پاسخ دهید