مطلب وبلاگ

مشاوره و آموزش تفکر و مدیریت استراتژیک

تفکر استراتژیک ، مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

تفکر استراتژیک بینشی است که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان است که در مرحله اول در جهت حفظ و بقای خود عمل میکند و در محله دوم باعث موفقیت سازمان میگردد.تفکر استراتژیک باعث میشود تا مدیران بتوانند فرصتا و تهدیدیهای پیش روی سازمان را شناسایی و بر اساس کیزان درجه اهمیت آنها طبقه بندی نمایند تا در زمان اتخاذ تصمیمات مهم و استراتژیک وضعیت جاری سازمان خود را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.تفکر استراتژیک باعث میشود که مدیران و سازمان شناخت بهتری از ساختار بازار عرضه محصوات خود داشته باشند و با ایجاد مزیت رقابتی در محصولات و خدمات خودسمه بازار خوذ را حفظ و سپس گسترش دهند.تفکر استراتژیک باعث میشود تا میزان قدرت تاب آوری سازمانها و مدیران نسبت به تغییرات شدید محیط پیرامون خود افزایش پیدا کند.

مشاوره آموزش و در زمینه تفکر استراتژیک مدیران و نقش آن در رشد و موفقیت سازمانها

سرفصلهای دوره:

⦁ آشنایی با مفاهیم تفکر استراتژیک، مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک.
⦁ شناخت تفاوتهای بین تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک.
⦁ شناخت تفاوتهای بین برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی سازمانی.
⦁ چگونه تفگر استراتژیک میتواند موجب مزیت رقابتی برای سازمانها شود؟
⦁ چگونه تفکر استراتژیک میتواند منجر به بقا ، رشد و موفقیت سازمانها گردد؟
⦁ نقش تفکر استراتژیک در شناخت عوامل درونی و نقط قوت و ضعف ذورنی سازمان و استفاده بهینه و موثر از نقاط قوت.
⦁ نقش تفکر استراتژیک در شناسایی و طبقه بندی فرصتها و تهدیهای پیش روی سازمانها و استفاده از نقاط قوت سازمانی در جهت کاهش تهدیدها و استفاده به موقع از فرصتهای پیش روی سازمان.
⦁ آشنایی با شرکتهایی که با استفاده از تفکر استراتژیک موفقیت و رشد خود را تضمین کردند.

مخاطبین دوره:

⦁ کلیه مدیران ارشد و میانی سطوح مختلف سازمانی.

اهداف و نتایج حاصل از دوره:

⦁ بقای سازمان.
⦁ رشد و موفقیت سازمان.
⦁ کاهش تهدیهای پیش روی سازمان
⦁ استفاده مناسب از فرصتها.
⦁ استفاده مطلوب از نقاط قوت سازمان و به حداقل رساندن نقاط ضعف سازمان.
⦁ شناخت بهتر ساختار بازار فروش محصولات و خدمات.

پاسخ دهید