مطلب وبلاگ

مشاوره و آموزش مدیریت اثر بخش زمان و اولویت بندی اهداف سازمانی

 

مدیریت اثر بخش زمان و اولویت بندی اهداف و فعالیتهای سازمانی

به عنوان صاحب کسب و کار و یا مدیر ارشد تا چه میزان برنامه کاری خود و زیردستانتان را از نظر زمانی مدیریت میکنید تا باعث اتلاف منابع سازمانی نگردد.چند بار برای شما به عنوان مدیر سازمان اتفاق افتاده که به دلیل عدم مدیریت درست زمان برای خود و کارکنان و تاخیر در کارها و فعالیتها، برخی از خواستهای اصلی مشتریان به موقع انجام نگرفته و منجر به نارضایتی واز دست رفتن مشتری و یا بروز مشکلات کوچک و بزرگ دیگری شده است.در زندگینامه و اصول کاری مدیران موفق و یا بنیانگذاران شرکتهای معتبر و موفق ایرانی و جهانی ،مدیریت اثر بخش زمان یکی از پارامترهای اصلی موفقیت آنها بوده است و همواره فرهنگ مدیریت اثربخش زمان را در سازمانهای تحت رهبری خود ترویج داده اند.
آموزش و مشاوره در زمینه مدیریت اثر بخش زمان و اولویت بندی اهداف

سرفصلهای دوره و مشاوره:

⦁ آشنایی با مفهوم مدیریت اثر بخش زمان.
⦁ تکنیکهای کاربردی مدیریت اثربخش زمان.
⦁ دامهای پیش روی مدیریت اثر بخش زمان.
⦁ آشنایی با عوامل رایج اتلاف کننده زمان برای مدیران.
⦁ مزایای اولویت بندی اهداف و برنامه های کاری برای سازمانها.
⦁ چگونه جلسات کاری اثربخش داشته باشیم؟
⦁ چگونه بتوانیم جلسات کاری را مدیریت کنیم؟
⦁ آشنایی با ضعفهای مدیریت جلسات کاری.
⦁ عوامل افزایش بهره وری حلسات کاری.
⦁ عوامل کاهش بهره وری جلسات کاری.

مخاطبین دوره:

مدیران، رذوسا و سرپرستن کلیه سطوح سازمانی.

اهداف دوره:

⦁ استفاده بهینه از زمان در پیشبرد اهداف سازمانی.
⦁ حذف عوامل اتلاف کننده زمان در فعالیتهای مدیریتی.
⦁ افزایش کارایی و اثربخش جلسات کاری.

پاسخ دهید