مطلب وبلاگ

مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

در سازمانها و شرکتهای جهانی وپیشرو نیروی انسانی وکارکنان سازمانی به عنوان دارایی های با ارزش سازمانها شناخته شده اند و در سخنان بنیانگذاران و مدیران اینگونه سازمانها به موضوع اهمیت و نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی تاکید فراوانی شده است. لذا سازمانهایی که معیار و شاخص دارایی های خود را تکنولوژی روز و فن آوریهای نوین میدانند و جایگاه خاصی برای کارکنان خود قائل نسیتند بایستی به این نکته توجه داشته باشند بدون داشتن کارکنان توانمند، متخصص، متعهد و مسئولیت پذیر امکان تحقق اداف سازمانی مشکل خواهد بود.لذا مدیریت منابع انسانی و شناخت کامل عوامل تاثیر گذار بر رشد و توانمند سازی کارکنان یکی از ابزارهای کارآمد مدیران در جهت هدایت صحیح کارکنان و منابع سازمانی است. استفاده درست یا نادرست از منابع سازمانی توسط کارکنان میتواند بر عملکرد و بهره وری کلی سازمانها تاثیر مطلوب و یا نامطلوب داشته باشد. یکی از اهداف اصلی مدیران در سازمانها افزایش کارایی و راندمان کاری کارکنان است. بنابرین شناخت دانش و مهارتهای مدیریت کارکنان، در افزیش کارایی و راندمان کارکنان موثرتر خواهد بود.

مشاوره وآموزش مهارتهای مدیریت منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمانها

سرفصلهای دوره:

⦁ شناخت شخصیت و خصوصیات کارکنان در استفاده بهینه از آنها.
⦁ آشنایی با ویژگیهای کارکنان خودکار و غیر خودکار و نحوه افزایش کارایی آنها.
⦁ ارزیابی عملکرد کارکنان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها
⦁ مکانیزمهای موثر برای طراحی استراتژیهای پاداش و تنبیه.
⦁ واجدان کاری و تاثیر آن با مسئولیت پذیری و تعهد کارکنان.
⦁ اهمال کاری در کاکنان چیست و چه تاثیری بر کارایی کارکنان و سازمان دارد و چگونه اهمال کاری کارکنان را رفع کنیم.
⦁ استرسهای شغلی بالا و تاثیر آن بر تمرکز و کاهش راندمان کارکنان.
⦁ تعارض در کارکنان و نحوه مدیریت تعارضات سازمانی.

مخاطبین دوره:

⦁ کلیه مدیران، رئوسا و سرپرستان سطوح مختلف سازمانی

اهداف و نتایج حاصل ازدوره:

⦁ افزایش کارایی و راندمان کارکنان.
⦁ اثربخش شدن برنامه های هدایت کارکنان.
⦁ افزایش تعاملات سازنده بین مدیران و کارکنان.
⦁ تحقق اهداف سازمانی.
⦁ افزایش بهره وری کارکنان.

پاسخ دهید