مطلب وبلاگ

مشاوره و آموزش مدیریت تحول و تغییرات سازمانی

مدیریت تحول و تغییرات سازمانی

تغییرات و تحولات سازنده سازمانی جزو ضروریات هر سازمانی است. همانطور که انسان از مرحله تولد تا زمان مرگ قابلیت رشد و تغییر دارد و هیج انسانی بدون تغییرباقی نمی ماند. لذا سازمانها نیز از مرحله شروع تا مرحله رشد نیازمند تغییرات و تحولات اصولی و سازنده هستند تا بتوانند خود را با شرایط و تغییرات بیرونی که گاها بصورت تهدید یا فرصت در کمین سازمانها و شرکتها نشسته اند ، سازگار نمایند.سازمانهایی که بتوانند با اصلاح روشهای کاری در امر تولید و فروش محصولات و خدمات خوداقدام نمایند، میتوانند در رکود اقتصادی ، تورم و رقابتهای فشرده بین شرکتهای تولید کننده محصولات و خدمات مشابه به بقای خود ادامه دهند .اما سازمانهاو شرکتهایی که نتوانند اصلاحات مناسبی در ساختارها و فرایندهای کاری خود ایجاد نمایند محکوم به شکست هستند .تحولات و تغییرات سازنده سازمانی توان انعطاف پذیری و سازگاری سازمانها را با شرایط ناپایدار پیرامون خود بالا میبرد ومیزان تهدیدات بیرون سازمانی را به حداقل رسانده وآمادگی لازم در حهت استفاده از فرصتهای بیرونی را برای سازمانها مهیا میکند.
مشاوره و آموزش تغییرات وتحولات سازمانی

سرفصل های دوره:

⦁ بررسی وضعیت جاری سازمان.
⦁ شناسایی سیستماتیک عارضه ها و مشکلات سطحی و عمقی سازمان.
⦁ برنامه ریزی جهت شناسایی وضعیتهای سازمانی که نیازمند تغییرات است.
⦁ شناسایی عوامل مقاومت در برابر تغییر.
⦁ برنامه ریزی به منظور غلبه بر مقاومت در برابر تغییر.
⦁ برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه های تغییر.
⦁ اقدام عملی در جهت تغییر.
⦁ نظارت بر فرایند تغییر.
⦁ اندازه گیری میزان تاثیرگذاری تغییر در بهبود وضعیت سازمان.
⦁ آشنایی با سبکهای تغییر.

مخاطبین دوره:

⦁ کلیه مدیران سطوح مختلف سازمانی، رئوسا و سرپرستان واحدهای سازمانی.

اهداف و نتایج حاصل از دوره:

⦁ بهبود وضعیت سازمان.
⦁ افزایش چابکی و انعطاف پذیری سازمان در برابر تغییرات محیطی.
⦁ ایجاد مزیت رقابتی در سازمان نسبت به رقبا.

پاسخ دهید