همکاری با ما

کلیه مدیرانی که در زمینه مشاوره ی کاربردی علوم مدیریت در سازمان های تولیدی ، صنعتی و بازرگانی سابقه

فعالیت دارند لطفا رزومه خود را به ایمیل modiran.sh@yahoo.com ارسال نمایند