پروژه مدیریت تحول و تغییرات سازمانی

پروژه مدیریت تحول و تغییرات سازمانی:

وقتی از تغییرات و تحولات فردی و سازمانی صحبت میشود بسیاری از افراد بر اساس عادات خود به عملکرد فعلی و یا احساس اینکه هر تغییری همراه با سختی ومشکلات است، مهمترین فرصتهای مربوط به تحولات وتغییرات سازنده ای که عملکرد فردی و یا عملکرد یک سازمان را بهبود میبخشد و تضمین کننده آینده یک سازمان می باشد را از دست میدهند.فصول سال تغییر پیدا میکنند و انسان نیز از بدو تولد تا زمان مرگ از نظر جسمانی و فکری بسیار تغییر میکند. سازمانها نیز مانند فصول سال و یا انسانها زنده هستند و دارای روح، پس نیازمند تغییرات هستند. اما این تغییرات اصول و دستورالعملهایی دارد که اگر بخوبی در سازمانها بصورت گام به گام رعایت نشود تحولات وتغییرات سازنده میتواند به تغییرات غیر سازنده تبدیل شود.مهمترین نگرانی اکثر مدیران در اجرای تغییرات سازمانی مقاومت و کارشکنی کارکنان در مراحل اجرای تغییرات است.اما این نکته باید بدانیم که یا باید بر کارشکنی و مقاومت کارکنان از روشهای صحیح غلبه کنیم و آنها را در امر تغییرات سازمانی مشارکت دهیم و یا اینکه اجازه دهیم شرایط و تغییرات لحظه ای محیط درونی و بیرونی سازمان باعث افول و شکست سازمان گردد.
برای اینکه بتوانیم تحولات و تغییرات سازنده در جهت بهبود عملکرد سازمانی خود داشته باشیم گامهای زیر از طریق مشاوران زبده و کارآمد در محیطهای سازمانی اجرا میگردد.
گام اول: شناسایی نقاط و یا حوزه هایی که سازمان از آنها دچار مشکل و عارضه شده است.
گام دوم: برنامه ریزی برای شروع تغییر در نقاط شناسایی شده.
گام سوم:همراهی و مشارکت دهی کارکنان در فرایند تغییر.
گام چهارم: اجرای برنامه تغییر.
گام پنجم: اندازه گیری و ارزیابی نتایج تغییر
گام ششم: حفظ و نگهداری مستمر جهت جلوگیری از انحرافاتی که با گذ زمان ممکن است در تغییرات سازنده ایجاد شود.
*شرکت مشاوره مدیران شاخص با داشتن پشتوانه علمی و مشاوره های کاربردی در زمینه تغییرات و تحولات سازمانی میتواند مدیران وکارآفرینان گرامی را یاری دهد.

ما روی مشاوره درمورد امور مالی تمرکز می کنیم درخواست وقت ملاقات