دوره مشاوره و آموزش مدل تحلیلی ماتریس سوات

مدل استراتژیک ماتریس سواتSWOT در تدوین استراتژیهای سازمانی

مدلی کارآمد جهت شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف داخلی و شناسایی تهدیدها و فرصتهای بیرونی پیش روی سازمان.با استفاده از این مدل میتوان استراتژی مناسب سازمان را در مواجه با تهدیهای بیرونی و استفاده از فرصتهای پی آمده برای سازمان تدوین کرد.به این معنی که با تحلیل همزمان تقاط قوت و ضعف درونی و فرصتها و تهدیهای بیرونی استراتژی تدوین میگردد تا بتواند سازمان را از وضعیت ناموطلوب به وضعیت مطلوب برساند.شرکتها و سازمانهایی که نتوانسته اند به اهداف استراتژیک خود برسند به دلیل عدم استفاده و یا عدم اجرای درست ماتریس سوات است.اکثر شرکتهای چینی، انگلیسی، ژاپنی،کره ای، مالزیایی و شرکتهایی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توانسته اند با استفاده از تحلیلهای دقیق ماتریس سوات استراتژیهای رشد سازمانی خود را تدوین و اجرا نمایند.

شما مدیر ایرانی آیا با ماتریس سوات آشنا هستید و رای تنظیم استراتژیهای موفق سازمان خود از آن استفاده کرده آید؟

سرفصلهای دوره:

مخاطبین دوره:

اهداف و نتایج حاصل از دوره: